TURUN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS –

ÅBO MASKINBEFÄLSFÖRENING r.y.:n

Säännöt

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Konepäällystöyhdistys - Åbo Maskinbefälsförening r.y. ja sen koti­paikka on Turun kaupunki.

 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskin­befäls-förbund r.y:hyn, jota näissä sään­nöissä nimitetään liitoksi ja on velvolli­nen noudattamaan sen sääntöjä.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on saattaa sen kotipaikkakunnalla ja lähiympäristössä olevat konemestarit läheiseen yh­teyteen toistensa kanssa heidän am­matillisen tasonsa ja yhteiskunnallisen sekä taloudellisen asemansa kohottami­seksi.

 

Tarkoituksensa saavuttamiseksi yh­distys yhteistoiminnassa liiton kanssa järjestää esitelmä- ja kokoustilaisuuksia, sekä kursseja, ym. samantapaista toimintaa, sekä toimintansa tukemiseksi arpajaisia. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimin­taansa varten asianomaisen luvan.

3 §

Kokous- ja pöytäkirjakieli sekä puoluekanta

1) Yhdistyksen kokous- ja pöytäkirjakielenä on Suomi.

2) Poliittisessa suhteessa on yhdistys täysin puolueeton.

 

Yhdistykseen liittyminen ja siitä eroaminen

1) Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen Suomen kansa­lainen, joka omaa asianomaisen viras­ton antaman konemestarikirjan ja jon­ka yhdistyksen johtokunta hyväksyy.

2) Erikoistapauksissa jotokunta voi yhdistyksen jäseneksi hyväksyä myös vastaavan koneteknillisen sivistyksen omaavia, samoin kuin konemestari-oikeuksilla aluksilla toimivia sekä vierasmaalaisiakin konemestarikirjan omaavia henkilöitä sekä sellaisissa lai­toksissa toimivia koneenhoitajia, jotka toimivat niin vaativissa tehtävissä, että kyseiset tehtävät voidaan rinnastaa alikonemestarin pätevyyttä vaativiin tehtäviin. Erioikeusjäsenet katsotaan johtokun­nan päätöksellä erotetuksi, kun he siirtyvät pois kyseisistä tehtävistä. Vierasmaalaisia ei kuiten­kaan saa olla enempää kuin 1/3 osa yhdistyksen jäsenistä.

 

Johtokunta voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi ns. passiivijäsenenä kone-teknillisen sivistyksen omaavan henkilön, joka suorittaa jäsenmaksun johonkin toiseen ammattiliittoon, ei kuitenkaan sellaiseen, joka kuuluu samaan keskus­järjestöön kuin Suomen Konepäällystö­liitto. Passiivijäsenellä on äänioikeus, mutta passiivijäsen ei voi asettua ehdokkaaksi liiton puheenjohtajan ja liittohallituksen jäsenten vaaliin.

3) Jäseneksi pyrkivä ilmoittautukoon yhdistyksen virkailijalle ja täyttäköön omakätisesti ilmoittautumiskaavakkeen. Sen jälkeen kun johtokunta on hyväk­synyt jäsenhakemuksen, saa uusi jäsen, suoritettuaan sisäänkirjoitusmaksun, jäsenkirjan ja yhdistyksen säännöt.

4) Yhdistyksen kunniajäsenen arvo­nimen voi yhdistyksen kokous antaa johtokunnan esityksestä sellaiselle hen­kilölle, joka on toiminnallaan osoit­tanut erityistä harrastusta yhdistystä tai konemestarikuntaa kohtaan.

5) Kunniajäsenen arvonimen ja kun­niakirjan saanut yhdistyksen jäsen va­pautetaan jäsen- sekä muista maksuis­ta. Yhdistyksen tulee hänen puolestaan suorittaa sääntömääräiset liittomaksut.

6) Jäsenen, joka toiminnallaan va­hingoittaa liiton tarkoitusperiä yhdis­tyksen toimintaa, rikkoo näiden sään­töjen määräyksiä vastaan, taikka esiin­tymisellään alentaa konemestarikunnan arvovaltaa, erottaa johtokunta.

7) Johtokunta on velvollinen erotta­maan yhdistyksen jäsenyydestä sellai­sen, joka esittämättä hyväksyttäviä syitä on jättänyt yhden (1) vuoden jä­senmaksut suorittamatta.

 

Jäsenyyden uudelleen saavuttaminen

Jäsen, joka on erotettu yhdistyksestä kurinpidollisista syistä tai jäsenmaksun laiminlyönnin perusteella, voi anomal­la päästä uudelleen yhdistyksen jäse­neksi, jos johtokunta sen sopivaksi har­kitsee. Uudelleen hyväksytyn jäsenen on suoritettava kaikki erottamisvuodel­ta erääntyneet jäsenmaksut sekä uudel­le jäsenelle kuuluvat liittymismaksut (4 § 3. kohta).

 

Jäsenmaksut

1) Sisäänkirjoitusmaksuna suorittaa jokainen uusi jäsen yhdistykselle sen määrän, minkä yhdistyksen vuosiko­kous on määrännyt.

2) Jäsenen ja passiivijäsenen on suo­ritettava liitolle se määrä, minkä var­sinainen liittokokous on määrännyt yh­distyksen jäsenen yhdistys- ja liitto­maksuksi tai ylimääräiseksi liittomak­suksi.

3) Yhdistyksellä on oikeus kantaa lisämaksuna kustannuksien peittämi­seen se määrä, minkä yhdistyksen vuo­sikokous päättää.

4) Jäsen on oikeutettu siirtymään lii­ton jäsenyhdistyksestä toiseen kalen­teri-kuukauden alusta ilmoitettuaan siirrosta sitä ennen molemmille yhdis­tyksille, sekä palkkatoimistolleen uuden yhdistyksen numeron jäsenmaksun pe­rintää varten.

5) Jäsenen, joka siirtyy yhdistyksestä toiseen, ei tarvitse suorittaa sisäänkir­joitusmaksua uudelle yhdistykselle. Sa­moin ei siirtynyt jäsen menetä aikai­semmin saavutettuja jäsenetuja.

 

7 §

Jäsenmaksuista vapautuminen

Yhdistyksen jäsenelle voi liittohallitus myöntää liittomaksuvapautuksen ja yh­dis-tyksen on vastaavasti vapautettava jäsen yhdistysmaksuista, kun jokin seuraa-vista edellytyksistä on olemassa:

  1. a) Teknillisessä oppilaitoksessa opis­keleva jäsen on vapaa jäsenmaksuista varsinaisena opiskeluaikanaan.
  2. b) Eläkkeellä tai työkyvyttömyys­eläkkeellä oleva maksuvelvollinen jä­sen vapautetaan jäsenmaksuista, jäse­nen esitettyä eläke- tai työkyvyttö­myys-eläkepäätöksen Työkyvyttömyyseläkkeen perusteella maksu-vapautus myönnetään yhtä pit­käksi aikaa kuin työkyvyttömyyseläke on myönnetty.

Mikäli eläkkeellä oleva jäsen kuiten­kin ottaa vastaan konemestarin tai vas­taavan toimen, siirtyy hän jälleen jäsenmaksuvelvolliseksi.

  1. c) Pitempiaikaisen sairauden takia voidaan anomuksesta myöntää jäsen­maksuvapautus liittohallituksen pää­töksellä.
  2. d) Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

8 §

Eroaminen yhdistyksestä

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyk­ sestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenyys lakkaa sen ka­lenterikuukauden viimeisenä päivänä, jolloin jäsen on ilmoittanut eroamisesta. Jäsenmaksu on suoritettava eroamis­päivään saakka.

 

9 §

Johtokunta

1) Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena joulukuun vaa­likokouksessa yhdistyksen jäsenistä va­littu johtokunta, johon kuuluu johto­kunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) vara­jäsentä.

2) Johtokunta valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisista jäsenistä eroaa ensim­mäisenä vuotena puolet arvan perusteella.

3) Puheenjohtaja sekä varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

4) Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja ra­haston-hoitajan. Kaksi viimeksimainit­tua voidaan valita johtokuntaan kuulu­mattomistakin yhdistyksen jäsenistä.

5) Johtokunta on päätösvaltainen pu­heenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän (4) jäsenen ollessa saapuvilla, jos kaikki ovat päätökseen nähden yksimielisiä.

10 §

Johtokunnan tehtävät

1) Johtokunnan tulee huolellisesti hoitaa yhdistyksen omaisuutta, säilyt­tää varat täysin luotettavasti ja edulli­sesti, käsitellä kokouksessaan rahaston­hoitajan jokaiselta puolivuotiskaudelta laatima katsaus yhdistyksen omaisuu­den ja varojen hoidosta sekä taloudelli­sesta asemasta.

2) Johtokunta on vastuullinen yhdis­tyksen omaisuudesta ja varojen hoi­dosta. Kuitenkin johtokunnan jäsen, joka ilmoittaa pöytäkirjaan vastalau­seen tehdyn päätöksen johdosta, on pää­tökseen nähden vapaa vastuusta.

3) Johtokunta kokoontuu puheenjoh­tajan tai hänen estyneenä ollessa vara­puheenjohtajan kutsusta ja on kutsut­tava koolle jos kaksi johtokunnan jä­sentä katsoo sen tarpelliseksi.

4) Johtokunta kutsuu yhdistyksen jä­senet kokoukseen asiain vaatiessa, tal­vi-kuukausina vähintään kerran kuu­kaudessa.

5) Johtokunnan tulee valmistaa yh­distyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja esittää ne oman lausuntonsa ohessa kokoukselle, kutsua kokoukset koolle ja pitää jäsenluetteloa.

6) Johtokunnan jäsenen, joka ilman hyväksyttyä syytä on poissa kolmesta (3) peräkkäisestä johtokunnan kokouk­sesta, voi yhdistyksen kokous erottaa ja kutsua eniten ääniä saaneen vara­jäsenen hänen tilalleen.

7) Kaikki asiat ratkaistaan yksinker­taisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin 9 § 5 momentissa mainittu mää­rä jäseniä on paikalla. Äänten mennes­sä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

11 §

Virkailijan tehtävät

1)Puheenjohtaja keskusteluja yhdistyksen ja johtokunnan kokouksis­sa, lukuun-ottamatta yhdistyksen vuosi­kokouksia, valvoo sääntöjen ja yhdis­tyksen päätösten noudattamista sekä, että yhdistyksen virkailijat täyttävät tehtävänsä.

2) Varapuheenjohtaja hoitaa puheen­johtajan tehtävät puheenjohtajan olles­sa estyneenä.

3) Sihteeri laatii tarkan ja puolueet­toman pöytäkirjan kaikista yhdistyksen ja johtokunnan kokouksista, hoitaa yh­distyksen kirjeenvaihtoa, toimittaa ko­kous-kutsut johtokunnan määräysten mukaisesti ja laatii toimintakertomuksen kalenterivuodelta.

4) Rahastonhoitaja pitää kirjaa yh­distyksen tuloista ja menoista, kantaa ja kuittaa kaikki saatavat maksut, huolehtii, että jäsenet ajoissa suoritta­vat jäsenmaksunsa sekä esittää tilit puolivuosittain johtokunnan tarkastet­tavaksi ja päättää tilit kalenterivuosittain jättäen ne johtokunnalle.

 

 

 

 

12 §

Tilintarkastus

1) Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen tilit ja omaisuus vähintään kerran vuodessa, laatia kirjallinen lau­sunto yhdistyksen omaisuuden ja varo­jen hoidosta sekä tehdä ehdotus vas­tuuvapauden myöntämisestä asianomai­sille tilivelvollisille heidän toiminta-ajaltaan

2) Kuluneen kalenterivuoden tilien tulee olla valmiina tilintarkastajille annettavaksi viimeistään tammikuun 31 päivään mennessä ja on tilintarkastajain luovutettava ne tarkastettuna ja lausuntonsa seuraamana yhdistyksen johtokunnalle viimeistään helmikuun 15 päivään mennessä.

3) Tilintarkastajilla on oikeus mil­loin hyvänsä tilivuoden aikana tarkas­taa yhdistyksen kirjanpitoa ja omaisuu­den hoitoa. Jos syytä muistutuksiin ilmaantuu, tulee tilintarkastajien kir­jallisesti ilmoittaa siitä yhdistyksen johtokunnalle.

 

13 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat pu­heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sih­teeri, kaksi aina yhdessä. Pankki-, posti ym. raha-asioissa kir­joittaa nimen rahaston-hoitaja yksin.

 

14 §

Vuosikokous

Helmikuussa kokoonnutaan vuosiko­koukseen, jossa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjoh­taja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

2) Luetaan toiminta- ja tilikertomus kuluneelta kalenterivuodelta.

3) Esitetään tilintarkastajien antama tarkastuslausunto.

4) Päätetään vastuuvapauden myön­tämisestä johtokunnalle ja rahastonhoitajalle kuluneelta toimintavuodelta.

5) Määrätään sisäänkirjoitusmakun suuruus.

6) Määrätään lisämaksun suuruus.

7) Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Varsinaisista sekä muista yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille vä­hintään kahdeksan (8) päivää ennen ko­kousta ilmoituksilla yleisillä paikoilla tai sanoma-lehdissä. Yhdistyksen varsi­nainen kokous voi kuitenkin päättää, onko kokouskutsu lisäksi jollain muulla tavalla jäsenille toimitettava. Kokous­kutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 14 §:n määräykset.

 

15 §

Vaalikokous

Joulukuussa pidetään vaalikokous, jossa käsitellään seuraavat asiat:

1) Johtokunnan laatima talousarvioehdotus seuraavaa vuotta varten.

2) Vahvistetaan toimihenkilöiden palkkiot.

3) Valitaan yhdistyksen puheenjohta­ja jäsenten keskuudesta.

4) Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla.

5) Valitaan johtokunnan varajäsenet sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla.

6) Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä seuraavaa kalenterivuotta varten.

7) Valitaan muut tarvittavat toimi­henkilöt sekä toimikunnat.

8) Liittokokousvuotta edeltävänä vuo­tena valitaan liiton sääntöjen mukai­sesti yhdistyksen ehdokkaat liittohalli­tukseen.

9) Käsitellään muita mahdollisia esil­le tulevia asioita.

Tilivelvolliset eivät saa ottaa osaa tilintarkastajain vaaliin, eikä asettaa tilintarkastajaehdokkaita.

Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos kaksi jäsentä sitä vaatii.

 

16 §

Kuukausikokoukset

Yhdistys kokoontuu talvikuukausina vähintään kerran kuukaudessa. Ylimää­räisiä kokouksia pidetään niin usein kuin asiat sitä vaativat. Jäsen, joka on estetty olemasta kokouksessa läsnä voi jättää valtakirjan jollekin toiselle yh­distyksen jäsenelle. Tällaisella edusmiehellä ei kuitenkaan ole oikeutta äänestää kuin yhden valtakirjan antajan puolesta.

Ehdotuksia kokouksessa käsiteltä­väksi voi jokainen jäsen esittää johtokunnalle tai yhdistyksen kokouksessa ja tulee johtokunnan vahvistaa ne lau­suntonsa ohella seuraavalle kokoukselle. Jos ehdotus on kiireellistä laatua, voidaan se kokouksen päätöksellä ottaa heti käsiteltäväksi ja päätettäväksi, mikäli asia ei ole sellainen, josta on kokouskutsussa mainittava. Kuitenkin on asia esitettävä kirjallisesti, jos ko­kous sitä vaatii.

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten-enemmistöllä, paitsi niissä asioissa, joista säännöt toisin määräävät. Äänten men­nessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa. Siinä tapauk­sessa, ettei puheenjohtaja tahdo asiaa ratkaista, on toimitettava lippuäänestys. Äänten mennessä tasan ratkaisee syr­jään pantu lippu.

Mahdollisen työtaistelun alkamiseksi, tulee vä­hintään 2/3 äänestykseen osallis-tuneista, tätä kannattaa.

 

17 §

Jaostot

Yhdistys on oikeutettu muodosta­maan keskuudessaan johtokunnan val­vonnan alaisena toimivia ammattikehitys ym. epäitsenäisiä jaostoja, joiden säännöt hyväksyy johtokunta sellaisessa muodossa, etteivät ne ole ristiriidassa yhdistyksen sääntöjen kanssa.

 

 

18 §

Sääntöjen muuttaminen

Kysymys sääntöjen muuttamisesta voi tulla käsittelyn alaiseksi ainoastaan vuosikokouksessa ja tulee siitä kokouskutsussa erikseen mainita. Kysymyk­sen ratkaisuun vaaditaan vähintään 3/4 ääntenenemmistö annetuista äänistä. Muutokset on alistettava liitiohallituk­sen hyväksyttäviksi ennen kuin ne il­moitetaan yhdistysrekisteriin.

 

19 §

Yhdistyksen purkaminen ja varojen käyttö

Ehdotusta yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa kokouksessa, joi­den väliajan tulee olla vähintään kolme (3) kuukautta ja tulee siitä kokouskut­sussa mainita. Ennen asian ratkaise­mista on hankittava lausunto liiton hal­litukselta. Päätös purkamisesta pannaan täytäntöön ainoastaan silloin kun vä­hintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sen hyväksyy.

Jos yhdistys on päätetty purkaa, luo­vutetaan yhdistyksellä silloin olevat varat liitolle tai johonkin muuhun, konemestarikuntaa hyödyttävään tarkoi­tukseen.

 

20 §

Yhdistyslaki

Muuten noudatetaan yhdistyslakia niissä tapauksissa, joista näissä sään­nöissä ei ole mitään määrätty.

 

21§

Voimaan tulo

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.